Daily news from vietnam s most popular online magazine

Pdf File 257.54 KByte, 2 Pages

VnExpress - Tong hop vat the thong minh tu cac phoi mo phong

Page 1 of 2

Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business

Trang nht X? hi Th gii Kinh doanh Vn h?a Th thao Sc khe Khoa hc Bn c? bit T s?ch Vi t?nh Ph?p lut i sng Bn c vit ?t? - Xe m?y Rao vt Ci Gi T?a son Li?n h Qung c?o Font Vietnam

Search

V TR ? Bc x mnh tr?n Ha tinh rt nguy him cho s sng ? Bt gp ch?m s?ng bt thng tr?n bu tri M ? Ph?t hin t?nh c v m?ng nc k l trong v tr ? 7 ngi bn mi ca Mc tinh ? Trung Quc chun b thm d? mt trng

K THUT - C?NG NGH

? Tm c nha chng x?i l k?nh rch, b bin ?S?o phi t thu qun ?o khi tri ma ? Xp c?ch ?m, c?ch nhit kh?ng dn ch?y ? X?y dng thit b khoa hc khng l Anh ? Robot cm nhn c sc nng ca vt th

CON NGI V? THI?N NHI?N

D?nh cho Qung c?o

VnExpress Vietnam News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh

Th hai, 26/8/2002, 17:12 (GMT+7)

Tng hp vt th th?ng minh t c?c ph?i m? phng

C?c nh? khoa hc Thu S ? to ra c?c vt th o c? c bp, gi?c quan v? h thn kinh n gin t c?c ph?i m? phng trong m?y t?nh. Cu tr?c a b?o o n?y l? bc i u ti?n trong tin tr?nh ch to c?c vt th th?ng minh, c? cm gi?c v? l? tr?.

M? h?nh tng hp vt th

th?ng minh t c?c t b?o Trong m? h?nh m?y t?nh n?y, mi vt th a

m? phng.

b?o o u c tng hp t c?c ph?i n

b?o. Ch?ng cha c?c chui xon ngu nhi?n (l?m n?n b gene c

th? ca ch?ng). B gene o ?ng vai tr? ch dn, trong ?, mt s

gene th?c y qu? tr?nh t?ch ?i ca t b?o, to ra c?c m?ng ni

gia hai t b?o; mt s gene kh?c li chi phi kh nng di chuyn,

hoc nhn bit m?i trng o (xem h?nh). C?c gene n?y s gi?p

vt th o ph?t trin v k?ch c, to ra c?c c bp hoc gi?c quan

cho n?.

Tng t nh t b?o tht, c?c t b?o ph?i o cng cha c?c "cht h?a hc", cho ph?p ?ng hoc m c?c gene. C? ngha l?, khi m? h?nh hot ng, c?c gene s c k?ch hot bng c?c "cht h?a hc" ?, khin c?c t b?o hot ng theo nhng c?ch ri?ng bit. ng thi, mt s gene o s sn xut "cht h?a hc" k?ch th?ch hot ng ca c?c gene kh?c.

?ng Josh Bongard, mt nh? nghi?n cu tr? tu nh?n to i hc Zurich (Thu S) ? cho chy m? h?nh tr?n, v? ? to ra c?c vt th o c? 50 t b?o t c?c t b?o ph?i n l. Sau ?, Bongard ? so s?nh v? la ra c?c vt th o c? kh nng ph?t trin ti u nht. Ri ?ng ly c?c b gene ca c?c vt th n?y, kt hp ch?ng li vi nhau, to ra b gene ti u. T c?c b gene ti u, ?ng ? to ra c?c ph?i o. Hin nay, Bongard ? nu?i c mt ?m vt th o t c?c ph?i o n?y. ?ng ? cho trng b?y ch?ng ti cuc hi tho v robot sinh hc ti Ph?ng th? nghim HP, Bristol (Anh), mi ?y.

n nay, cha c? mt vt th o n?o ca Bongard ph?t trin tng t n?o b (n?o b l? mt khu vc d?y c c?c nron thn kinh). Thay v?o ?, ch?ng l? s kt ni ca c?c nron qua tng t b?o, n?n ch c? th gi?p vt th chuyn ng v? cm nhn theo c?ch n gin.

Tuy nhi?n Bongard tin rng, c?c vt th o n?y s ph?t trin ging n?o b, nu ngi ta nh hng tt hn cho ch?ng. Khi mt vt th o c tng hp, nu ngi ta thy mt thi im c bit n?o ? m? c?c nron o tp trung li th? ngi ta c? th kt lun

S kin q

V tinh vin th?ng Ar quan V tr ch?u ?u, phc c qu o c mt trong nhng s m nht ca n? - truyn t ca v tinh quan s?t mt t. Bc nh u b bin Bch Hi m (NewSci)

nh hng ca cu chin Iraq ti thi?n nhi?n v? con ng Xung quanh ging ngi tin s Neanderthal

C?c m? h?nh v ng tn th ca v tr

S?ch ?

Lc s thi g3/20/2003

VnExpress - Tong hop vat the thong minh tu cac phoi mo phong

Page 2 of 2

n?o ? m? c?c nron o tp trung li, th? ngi ta c? th kt lun

? n du c? gi?p gia s?c ?t hi methane

rng, ? ch?nh l? im h?nh th?nh nhn thc. Nu iu n?y xy ra,

? Ch? lai sng l?u hn c?c nh? khoa hc c? th chuyn t s sng nh?n to sang tr? tu

ch? thun chng

nh?n to. "Nu bn to ra c b gene dn dt mt vt th

? Kh?ng phi l?c n?o tng hp nh vy, th? bn cng ch to c ra n?", Bongard n?i.

c?c cu cng nh

th?nh c?ng ? Chut o?n tui qua

Minh Hy (theo NewScientist)

m?i nc tiu

C?c tin kh?c:

[Tr v]

? Sinh vt 3 trong 1

KHO C

? Machu Picchu l? mt cung in ho?ng gia

? Hn h?n khc lit ? x?a s ngi Maya

? T?m thy du ch?n ngi c nht

? T?m thy b?nh xe c nht th gii Slovenia

? Ng?i l?ng mt t?ch Italy l din sau 2.000 nm

KHOA HC X? HI V? NH?N VN

z Lp bn d b?o st l b bin min Trung (26/08) z Con g?i "thc dng" hn con trai (26/08) z ? tng chia l s?ng Mekong l? ho?n to?n kh thi (26/08) z D?ng k thut laser ph?t hin d tt v?ng mc (26/08) z T?u Columbia ho?n bay n u nm sau (26/08) z Sn bn l?m ?n ?ng chy nhanh hn ph n (26/08) z Tin vn ng?y 26/8 (26/08) z Gii m? mt ng?n ng tuyt chng Trung ?ng (25/08) z Thi?n thch khng l ph? hy tr?i t c?ch ?y 3 t nm (24/08) z D?ng polymer m c?c vt dng kim loi (24/08) z Chu k lnh s b l?i li h?ng ngh?n nm (24/08) z Gh?p ni tng ln cho ngi m? kh?ng b ?o thi (23/08) z Brazil thit lp khu bo tn ln nht th gii (23/08) z Trong v tr, ngn la c? h?nh th? k quc (23/08) z Ngi c? c th bt c?n xng hay ghen hn (23/08)

? H?n nh?n kh?ng l?m thay i quan im sng

? C? n?n n?n gin trong l?ng?

? M h?i ?n ?ng l?m ph n d chu

? L?ng tin s mang li hiu qu c?ng vic

? M?i c?ng d?y c?ng gi cm?

? Copyright 1997-2003 , All rights reserved. Contact us ? Y?u cu mi t chc khi s dng th?ng tin ca phi ghi r? ngun tin.3/20/2003

Download Pdf File